Regulamin

IV Rodzinnego Mini Festiwalu Biegowego  “O Złotą Kózkę”

 

 

I ORGANIZATOR

Organizatorem   IV Rodzinnego  Mini  Festiwalu  Biegowego  „O  Złotą  Kózkę”  jest Stowarzyszenie ROZBIEGANE DOBCZYCE oraz Stowarzyszenie KAT zwani dalej Organizatorem.

II CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja gminy i miasta Dobczyce.
 3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Dobczyc i okolic.
 4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu.

 

III TERMIN, MIEJSCE I TRASA BIEGU

 1. Rodzinny Mini Festiwal Biegowy „O złotą kózkę” odbędzie się dnia 31.05.2020 (niedziela) w godz. 13:00 – 18:00 w Dobczycach, na ul. Szkolnej 43 (Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe im. Burmistrza Marcina Pawlaka – RCOS).
 2. Trasa biegów będzie liczyć (w zależności od kategorii wiekowej):
 • Dzieci do 5 lat (2020-2015) : 100 metrów
 • Dzieci 6 lat (2014) : 100 metrów
 • Dzieci 7 lat (2013) : 200 metrów
 • Dzieci 8 lat (2012) : 200 metrów
 • Dzieci 9 lat (2011) : 300 metrów
 • Dzieci 10 lat (2010) : 300 metrów
 • Dzieci 11 lat (2009) : 400 metrów
 • Dzieci 12 lat (2008) : 400 metrów
 • Dzieci 13 lat (2007) : 500 metrów
 • Bieg główny oraz Nordic Walking: 5 kilometrów

W przypadku, gdy dana kategoria wiekowa będzie liczyła poniżej 3 osób, organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii.

 1. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu.
 2. Biegi Dzieci zostaną przeprowadzone na Błoniach przy RCOS Dobczyce przy ul. Szkolnej 43.
 3. Opis trasy Biegu Głównego ( w tym Nordic Walking):

Start i meta znajdować się będą na Błoniach Dobczyckich, obok budynku RCOS ul. Szkolna 43. Trasa przebiegać będzie ulicami: Szkolna, Jagiellońska, Witosa, Garncarska, Św. Anny, Kilińskiego, Rynek, Piłsudskiego, Długosza, Jagiellońska, Lubomirskich, Dominika, Słoneczna, Łanowa, Piastowska, Lubomirskich, Szkolna.

Mapa z zaznaczoną trasą biegu dostępna będzie na rozbiegane.dobczyce.pl oraz na fanpage: www.facebook.com/rozbieganedobczyce.

IV UCZESTNICTWO

 1. W Biegu Głównym prawo startu mają osoby, które mają ukończone 12 lat, /zawodnicy niepełnoletni – wymagana pisemna zgoda rodziców na udział w zawodach/, natomiast w Nordic Walking prawo startu mają osoby, które mają ukończone 8 lat /zawodnicy niepełnoletni wymagana pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.
 2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie podpisanie w biurze zawodów oświadczenia o właściwym stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. – Dz.U. nr 101, poz. 1095 z 10.09.2001 r.) . W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
 3. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, młodzież – legitymacja szkolna) celem kontroli daty urodzenia.
 4. Weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów odbywać się będzie w dniu zawodów w godzinach: 9:30 – 15:30.
 5. Zawodników startujących w Nordic Walking obowiązują przepisy zawodów Polska Federacja Nordic Walking.
 • Minimalny wiek uczestnika to 8 lat.
 • Dzieci poniżej 12 roku życia na trasę wyruszają w towarzystwie opiekuna prawnego.
 1. Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako:
 • Przyjęcie warunków regulaminu biegu.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów.
 • Wyrażenie zgody na zamieszczenie danych osobowych oraz wizerunku w środkach masowego przekazu przez organizatora i partnerów biegu.

 

V  PROGRAM FESTIWALU

Niedziela 31.05.2020
godz. 9:30 otwarcie Biura Zawodów
godz. 12:30 zakończenie przyjmowania zgłoszeń na biegi dla dzieci
godz. 13:00 start biegów dla dzieci
godz. 14:30 wręczenie nagród zwycięzcom biegów dla dzieci
godz. 15:30 zakończenie przyjmowania zgłoszeń na Bieg Główny
(w tym Nordic Walking)
godz. 16:00 start Biegu Głównego (w tym Nordic Walking)
godz. 17:30 wręczenie nagród zwycięzcom Biegu Głównego
oraz Nordic Walking
godz. 18:00 zakończenie imprezy

VI ZGŁOSZENIA

 1. Elektronicznie: do dnia 17 maja 2020 roku przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.personalbest.pl
 • BIEG GŁÓWNY I NORDIC WALKING  (https://zapisy.personalbest.pl/iv-rodzinny-mini-festiwal-biegowy-o-zlota-kozke-v4324)
 • BIEGI DLA DZIECI (https://zapisy.personalbest.pl/iv-rodzinny-mini-festiwal-biegowy-o-zlota-kozke-biegi-dla-dzieci-v4325)
 1. Stacjonarne : W Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Szkolna 43, Dobczyce w dniach: 14 i 28 luty, 13 i 27 marca, 17 i 24 kwietnia, 8 i 15 maja. Zapisy będą prowadzone w godzinach 17:00 -19:00. Płatność na miejscu gotówką.
 2. W Biurze Zawodów w dniu 31 maja 2020 w przypadku nie wyczerpania limitu uczestników.
 3. Kontakt w sprawie zapisów: tel: 517-550-915,  697-645-374

mail: rozbiegane.dobczyce@gmail.com

VII OPŁATY STARTOWE

 1. Opłata startowa wynosi odpowiednio:

Opłata startowa wynosi odpowiednio :

Forma wpłaty Termin Biegi dzieci Bieg Główny Nordic Walking
przelew do 31 marca 20,00 zł 35,00 zł 35,00 zł
przelew 01 kwietnia – 17 maja 25,00 zł 45,00 zł 45,00 zł
gotówka w Biurze Zawodów 31.05.2020 30,00 zł 60,00 zł 60,00 zł
 1. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 2. Istnieje możliwość przepisania opłaty startowej, nie później niż do 17 maja 2020
 3. Faktury za zapisy będą wystawiane do 7 dni od zaksięgowania pieniędzy na koncie. Pytania i uwagi w tej sprawie prosimy kierować na maila organizatora.

VIII    LIMIT UCZESTNIKÓW

 1. Biegi dla dzieci – 600 uczestników.
 2. Bieg główny (łącznie z Nordic Walking) – 500 uczestników.

 

IX POMIAR CZASU I LIMITY CZASOWE

 1. W biegach dzieci elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
 2. W Biegu Główny i Nordic Walking pomiar czasu będzie odbywał się za pomocą chipów zwrotnych , montowanych do buta. Chip jest własnością Personal Best i podlega zwrotowi do pojemników ustawionych za linią mety. Numer Startowy jest bezzwrotny i powinien być zamocowany agrafkami lub na pasku z przodu w widocznym miejscu.
 3. Limit na ukończenie Biegu Głównego oraz Nordic Walking to 1 h (do godziny 17:00).

 

X BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro zawodów będzie znajdowało się w budynku Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach przy ulicy Szkolnej 43 i będzie czynne w dniu 31.05.2020 w godzinach 9:30-15:30.
 2. Depozyt odzieży czynny w godzinach 13:00-17:00 (worki na odzież będą do  pobrania przy depozycie).

 

XI KLASYFIKACJA I NAGRODY

 1. Będą prowadzone następujące klasyfikacje:
 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w Biegu Głównym
 • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn w Biegu Głównym

K14 ( do 16 lat)  M14 (do 16 lat)

K17 (17-19 lat)  M17 (17-19 lat)

K20 (20-29 lat)  M20 (20-29 lat)

K30 (30-39 lat)  M30 (30-39 lat)

K40 (40-49 lat)  M40 (40-49 lat)

K50 (50-59 lat)  M50 (50-59 lat)

K60 ( 60 i więcej lat)  M60 ( 60 i więcej lat)

 • Klasyfikacja generalna mieszkańców Gminy Dobczyce kobiet i mężczyzn
 • Klasyfikacja generalna dziewcząt i chłopców w każdym Biegu Dzieci
 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w Nordic Walking.
 • Klasyfikacje dziewcząt i chłopców w każdej kategorii wiekowej.
 1. W klasyfikacji OPEN „Bieg Główny” a także w każdej kategorii wiekowej nagrodzone zostaną 3 najszybsze osoby.
 2. Klasyfikacja OPEN w Nordic Walking 6 kobiet i 6 mężczyzn.
 3. W klasyfikacji generalnej mieszkańców Gminy Dobczyce nagrodzonych zostanie 8 najszybszych kobiet i mężczyzn.
 4. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
 5. Zawodnicy nagrodzeniu w kategoriach wiekowych mogą być nagradzani w klasyfikacji Gminy Dobczyce
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kategorii.
 7. Nagrody przewidziane przez organizatora zostaną wręczone zaraz po zakończeniu biegu o 17:30.

 

XII ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

 1. Każdy uczestnik po ukończeniu biegu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Na trasie biegów oraz na mecie Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 3. Do dyspozycji uczestników biegów będą dostępne szatnie i natryski

 

XIII ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

Każdy uczestnik Festiwalu biegów rodzinnych „O Złotą Kózkę” jest zobowiązany do      przestrzegania Prawa o Ruchu Drogowym. Osoby pozostające na trasie po zakończeniu biegu (po godzinie 17:00) robią to na własną odpowiedzialność.

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Numery startowe należy umieścić z przodu, na odzieży wierzchniej, tak by były widoczne dla sędziów przez cały czas biegu.
 3. Uczestników biegu obowiązuje regulamin.
 4. Organizator dopuszcza odbiór numeru i pakietu startowego przez osoby trzecie, po przekazaniu w Biurze Zawodów pisemnego upoważnienia uczestnika. Upoważnienie można wydrukować ze strony biegu.
 5. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceo służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników Biegu.
 6. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, które są pod wpływem alkoholu lub używek oraz w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z regulaminem.
 7. Nie respektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 8. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną na starcie, mecie oraz w czasie trwania Biegu.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU – POBIERZ

Koordynator biegu:

Paweł Piwowarczyk

 

 

Aktualności

Zobacz więcej

Sportowe wyzwanie: Five Sport Challenge Dobczyce

26.09.2020

Zawody odwołane

25.06.2020

Blog

Zobacz więcej

Wicemistrz w skarpetkach i puchar w przedszkolu

08.10.2018

6 października w bliskiej nam Wieliczce na Małopolskiej Arenie Lekkoatletycznej odbyły po raz pierwszy zawody pn. Run Salt Cup w ramach których przeprowadzono Puchar Polski Dzieci w biegach na dystansach od 60 m do 1 km oraz I Amatorskie Mistrzostwa Polski w biegu na 100 metrów. Nie mogło zabraknąć rodziny Rozbieganych i to w dosłownym znaczeniu!

Czytaj dalej

Berlińskie trzy marzenia

23.09.2018

Jedno marzenie spełnione. Start w jednym z sześciu najważniejszych, największych maratonów świata. Cudowne przeżycie, które pozostanie we mnie na zawsze. 44 tysiące biegaczy z całego świata, większość z nich to szczęśliwie wylosowani. I ja wśród nich. Drugie marzenie musi poczekać, mimo ogromnej pracy jaką włożyłem w przygotowanie. A trzecie marzenie się pojawiło. Wierzę, że wszystko dzieje się nie bez przyczyny. To mój wpis nie tylko o bieganiu…

Czytaj dalej

40

osób w RD

Czwartek

dniem wspólnych biegów

5 Koron

maratonów

5

zorganizowane wydarzenia