Regulamin

III. Rodzinny Mini Festiwal Biegowy “O Złotą Kózkę”

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem III. Rodzinnego Mini Festiwalu Biegowego „O Złotą Kózkę” jest Stowarzyszenie ROZBIEGANE DOBCZYCE, zwane dalej Organizatorem.

 II. CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja gminy i miasta Dobczyce.
 3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Dobczyc i okolic.
 4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu.

III. TERMIN, MIEJSCE I TRASA BIEGU

 1. Rodzinny Mini Festiwal Biegowy „O Złotą Kózkę” odbędzie się dnia 02.06.2019 r. (niedziela) w godz. 14:00 – 17:00 w Dobczycach, na ul. Szkolnej 43 (Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe im. Burmistrza Marcina Pawlaka – RCOS).
 2. Trasy biegów będą liczyć (w zależności od kategorii wiekowej):
  1. Dzieci do 5 lat: 100 metrów
  2. Dzieci 6-7 lat: 200 metrów
  3. Dzieci 8-9 lat: 400 metrów
  4. Dzieci 10-11 lat: 600 metrów
  5. Dzieci 12-13 lat: 800 metrów
  6. Bieg główny oraz Nordic Walking: 5 kilometrów
 3. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu.
 4. Biegi Dzieci zostaną przeprowadzone na Błoniach przy RCOS Dobczyce.
 5. Opis trasy Biegu Głównego ( w tym Nordic Walking): Start i meta znajdować się będą na Błoniach Dobczyckich, obok budynku RCOS ul. Szkolna 43. Trasa przebiegać będzie ulicami: Szkolna, Jagiellońska, Witosa, Garncarska, Św. Anny, Kilińskiego, Rynek, Piłsudskiego, Długosza, Jagiellońska, Lubomirskich, Dominika, Słoneczna, Łanowa, Piastowska, Lubomirskich, Szkolna. Mapa z zaznaczoną trasą biegu:  dostępna będzie na https://www.facebook.com/rozbieganedobczyce.

IV. UCZESTNICTWO

 1. W biegu głównym oraz Nordic Walking mogą wziąć udział wszyscy od 14 roku życia, jednak osoby niepełnoletnie muszą okazać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych (wzór w załączniku; będzie on również dostępny w biurze zawodów).
 2. Dopuszcza się do udziału w Biegu Głównym oraz NW dzieci poniżej 14 roku życia, tylko po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu tego faktu z organizatorami biegu.
  W takim przypadku konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego
  na udział dziecka w zawodach.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest:
  1. Pełna akceptacja niniejszego regulaminu.
  2. Świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność.
  3. Uiszczenie opłaty startowej.
  4. W przypadku osób niepełnoletnich okazanie pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego.
 4. Zawodników startujących w Nordic Walking obowiązują przepisy zawodów PFNW.
  Definicja marszu Nordic Walking- marsz Nordic Walking jest to przemieszczanie się krokami do przodu, z zachowaniem stałego  kontaktu z ziemią, w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem utrata kontaktu z podłożem. Podczas marszu używa się specjalnych kijów do Nordic Walking. Sędziowie znajdujący się na trasie mają prawo udzielania upomnień i czerwonych kartek za nieprawidłową technikę (np. faza lotu, brak kijów, łamanie zasad bezpieczeństwa i fair play). Zawodnik, który otrzymał 2 upomnienia lub czerwoną kartkę zostaje zdyskwalifikowany.
 5. Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako:
  1. Przyjęcie warunków regulaminu biegu.
  2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów.
  3. Wyrażenie zgody na zamieszczenie danych osobowych oraz wizerunku w środkach masowego przekazu przez organizatora i partnerów biegu.
 6. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zidentyfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości.

V. PROGRAM FESTIWALU

Niedziela 2.06.2019

godz. 11:00

otwarcie Biura Zawodów

godz. 13:30

zakończenie przyjmowania zgłoszeń na biegi dla dzieci

godz. 14:00

start biegów dla dzieci

godz. 15:00

wręczenie nagród zwycięzcom biegów dla dzieci

godz. 15:30

zakończenie przyjmowania zgłoszeń na Bieg Główny
(w tym Nordic Walking)

godz. 16:00

start Biegu Głównego (w tym Nordic Walking)

godz. 17:15

wręczenie nagród zwycięzcom Biegu Głównego
oraz Nordic Walking

godz. 17:45

zakończenie imprezy

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 1. Zgłoszenia:
  1. Elektronicznie: do dnia 25 maja 2018 roku przez formularz zgłoszeniowy na stronie personalbest.pl

               BIEG GŁÓWNY I NORDIC WALKING

 

               BIEGI DLA DZIECI

 

2. W Biurze Zawodów w dniu 3 czerwca 2018 w przypadku nie wyczerpania limitu uczestników.

 1. Opłata startowa wynosi odpowiednio

Forma wpłaty

Termin

Biegi dzieci

Bieg Główny

Nordic Walking

przelew

do 30 kwietnia

przelew

01-25 maja

gotówka w Biurze Zawodów

 1. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

VII. LIMIT UCZESTNIKÓW

 1. Biegi dla dzieci – 350 uczestników.
 2. Bieg Główny – 400 uczestników.
 3. Nordic Walking – 100 uczestników.

VIII. POMIAR CZASU I LIMITY CZASOWE

 1. W biegach dzieci elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer
  z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
 2. W Biegu Główny i Nordic Walking pomiar czasu będzie odbywał się za pomocą chipów zwrotnych , montowanych do buta. Chip jest własnością Personal Best i podlega zwrotowi do pojemników ustawionych za linią mety. Numer Startowy jest bezzwrotny
  i powinien być zamocowany agrafkami lub na pasku z przodu w widocznym miejscu.
 3. Limit na ukończenie Biegu Głównego oraz Nordic Walking to 1 h (do godziny 17:00).

IX. BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro zawodów będzie znajdowało się w budynku Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach przy ulicy Szkolnej 43.
 2. Biuro Zawodów będzie czynne w dniu 03.06.2018 w godzinach 11:00-15:30.
 3. Depozyt odzieży czynny w godzinach 14:00-17:00 (worki na odzież będą do pobrania przy depozycie).

X. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 1. Będą prowadzone następujące klasyfikacje:
  1. Klasyfikacja generalna mieszkańców Gminy Dobczyce​ kobiet i mężczyzn
  2. Klasyfikacja generalna dziewcząt i chłopców w każdym Biegu Dzieci
  3. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w Nordic Walking.
  4. Klasyfikacje dziewcząt i chłopców w każdej kategorii wiekowej.
  5. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w Biegu Głównym
  6. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn w Biegu Głównym

                      K14 (14-16 lat)   M14 (14-16 lat)

                      K17 (17-19 lat)   M17 (17-19 lat)

                      K20 (20-29 lat)   M20 (20-29 lat)

                      K30 (30-39 lat)   M30 (30-39 lat)

                      K40 (40-49 lat)   M40 (40-49 lat)

                      K50 (50-59 lat)   M50 (50-59 lat)

                      K60+ (60 i więcej lat)   M60+ (60 i więcej lat)

 1. W każdej kategorii nagrodzone zostaną 3 najszybsze osoby, oprócz klasyfikacji generalnej mieszkańców Gminy Dobczyce, gdzie nagrodzonych zostanie 6 kobiet i 6 mężczyzn.
 2. Nagrodzeni otrzymają pamiątkowe puchary.
 3. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kategorii.
 5. Nagrody przewidziane przez organizatora zostaną wręczone zaraz po zakończeniu biegu o 17:15.

XI. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

 1. Każdy uczestnik po ukończeniu biegu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Na trasie biegów oraz na mecie Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 3. Do dyspozycji uczestników biegów będą dostępne szatnie i natryski

XII. ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

 1. Każdy uczestnik II. Rodzinnego Mini Festiwalu Biegowego „O Złotą Kózkę” jest zobowiązany do przestrzegania Prawa o Ruchu Drogowym.
 2. Osoby pozostające na trasie po zakończeniu biegu (po godzinie 17:00) robią to na własną odpowiedzialność.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Numery startowe należy umieścić z przodu, na odzieży wierzchniej, tak by były widoczne dla sędziów przez cały czas biegu.
 3. Uczestników biegu obowiązuje regulamin.
 4. Organizator dopuszcza odbiór numeru i pakietu startowego przez osoby trzecie, po przekazaniu w Biurze Zawodów pisemnego upoważnienia uczestnika. Upoważnienie można wydrukować ze strony biegu.
 5. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników Biegu.
 6. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, które są pod wpływem alkoholu lub używek oraz w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z regulaminem.
 7. Nie respektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 8. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną na starcie, mecie oraz w czasie trwania Biegu.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Koordynatorzy biegu:

Paweł Piwowarczyk

Jan Piwowarczyk

 

Aktualności

Zobacz więcej

167 uczestników pobiegło po czyste powietrze

08.07.2018

Biegiem po czyste powietrze

28.06.2018

Blog

Zobacz więcej

Wicemistrz w skarpetkach i puchar w przedszkolu

08.10.2018

6 października w bliskiej nam Wieliczce na Małopolskiej Arenie Lekkoatletycznej odbyły po raz pierwszy zawody pn. Run Salt Cup w ramach których przeprowadzono Puchar Polski Dzieci w biegach na dystansach od 60 m do 1 km oraz I Amatorskie Mistrzostwa Polski w biegu na 100 metrów. Nie mogło zabraknąć rodziny Rozbieganych i to w dosłownym znaczeniu!

Czytaj dalej

Berlińskie trzy marzenia

23.09.2018

Jedno marzenie spełnione. Start w jednym z sześciu najważniejszych, największych maratonów świata. Cudowne przeżycie, które pozostanie we mnie na zawsze. 44 tysiące biegaczy z całego świata, większość z nich to szczęśliwie wylosowani. I ja wśród nich. Drugie marzenie musi poczekać, mimo ogromnej pracy jaką włożyłem w przygotowanie. A trzecie marzenie się pojawiło. Wierzę, że wszystko dzieje się nie bez przyczyny. To mój wpis nie tylko o bieganiu…

Czytaj dalej

50

osób w RD

Czwartek

dniem wspólnych biegów

5 Koron

maratonów

4

zorganizowane wydarzenia